Algemene voorwaarden

  Begrippenlijst

 • Kamerijk: is B&B Michiels Services, Hoesnaek 38 B-1670 Pepingen, TEL: +32(0)480637383, KBO: BE 0769.835.055
 • Een gast of (hoofd)gast: (natuurlijk) persoon, die bij B&B Michiels Services wil verblijven voor een bepaalde periode. In de navolgende tekst veelal als ‘gast’ aangeduid.
 • Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in B&B wil verblijven.
 • Beheerder: Degene als eigenaar of namens de eigenaar van B&B Michiels Services taken van beheer van B&B Michiels Services waarneemt.
 • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde B&B Michiels Services of gast.
 • Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van B&B Michiels Services (of diens vertegenwoordiger), die B&B Michiels Services exploiteert.
 • Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij B&B Michiels Services kosteloos kan annuleren.
 • Boeking: Een door B&B Michiels Services geaccepteerde reservering.
 • Ontbinding: Het op een juridische wijze "ongedaan maken" van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Kamergerelateerde logies: Logies die moeten voldoen aan een aantal algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden. Die vormen een minimale kwaliteitsgarantie voor de gast(en).
 • Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van B&B Michiels Services. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door B&B Michiels Services schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van B&B Michiels Services zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van B&B Michiels Services.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen B&B Michiels Services en consumenten en anderzijds uitsluitend van toepassing tussen B&B Michiels Services en bedrijven of respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.
 2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven

  1. De aanbiedingen en de prijzen op de website kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. B&B Michiels Services behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. De cliënt/gast wordt bij de bevestiging in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs, en dat in de bevestiging vermelde prijs, de bindende is.
  2. Alle vermeldingen op de website van de Kamerrijk worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De nieuwe tarieven gaan pas in 30 kalenderdagen na melding ervan op de website. B&B Michiels Services is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!
  3. Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten.
 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

  1. Een overeenkomst tussen de B&B Michiels Services en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de Kamerrijk. De gast die boekt dient meerderjarig te zijn. Indien er beschikbaarheid is, wordt de boeking bevestigd binnen de 72 uur. Kamerrijk behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.
  2. Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient. Indien er geen email adres of een voor sms – boodschappen geschikt telefoonnummer door gast kan worden overhandigd, wordt een schriftelijke bevestiging verstuurd per gewone post, waarbij de verzendkosten worden aangerekend.
  3. De door Kamerrijk gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan B&B Michiels Services te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.
 4. Betaling

  1. Betaling van de boeking aan B&B Michiels Services geschiedt bij aankomst, voorafgeggaand door overmaking van een voorschot van € 100,- op daartoe bepaald bankrekeningnummer IBAN: BE03 0019 1048 1684 met vermelding van uw naam, kamernaam en aankomstdatum van het verblijf en/of het door de eigenaar aangegeven referentienummer, waarbij de overschrijving op het moment van aanvang van het verblijf controleerbaar gerealiseerd is.
  2. In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk contant of elektronisch te betalen.
  3. De betaling van het voorschot van € 100,- dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen na het verzenden van de bevestigingsmail. Een voorschot dient niet te worden betaald bij late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst).
  4. Bij de betwisting van een factuur dient binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zijnde bij aankomst, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestellling verhoogd worden met een rente van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, met een minimum van 100,00 euro en met een maximum van 1860,00 euro, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W.
  5. In elk geval en onverminderd het bovenstaande heeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting ons de dienstverlening op te schorsen en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
 5. Annulering en wijziging

  1. De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in Kamerrijk accommodatie binnen 28 dagen na de boeking valt.
  2. Na afloop van de in 5.1 vermelde termijn is de gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onder a. t/m c. vermelde annuleringskosten:
   1. Vanaf 28 dagen tot 7 dagen voor aankomst worden de boekingskosten en 30 % van de aanvankelijke prijs gerekend of het voorschot ingehouden.
   2. Vanaf 7 dagen tot 1 dag voor de dag van aankomst worden boekingskosten en 50 % van het totale bedrag gerekend of het voorschot ingehouden.
   3. Annuleren op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, of bij No Show: het hele bedrag van de boeking wordt doorberekend maar er worden geen boekingskosten doorberekend.
   4. Reeds betaalde gelden (voorschot) zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding.
  3. Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).
  4. Annulering door B&B Michiels Services: B&B Michiels Services dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert B&B Michiels Services de door gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding. Gewichtige omstandigheden maken overmacht uit. Hier wordt eveneens verwezen naar de bepalingen mbt. overmacht. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.
  5. B&B Michiels Services rekent € 10,00 administratiekosten voor boekingen die op verzoek van de gast gewijzigd moeten worden.
 6. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie

  1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst of het huishoudelijke reglement. De gasten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes.
  2. Voor aankomsttijd vòòr 15.00 uur of vertrektijd na 11.00 uur dient de gast met de eigenaar en/of beheerder vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken op volgend telefoonnummer +32 (0)480637383
  3. De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de Kamerrijk accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door B&B Michiels Services of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies en wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes.
  4. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren enkel toegestaan in de daartoe voorziene ruimtes in Kamerrijk. Ook geldt er in het gehele Kamerrijk een rookverbod.
  5. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Kamerrijk accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 7. Overmacht

  1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is B&B Michiels Services gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van B&B Michiels Services kan worden gevergd.
 8. Aansprakelijkheid

  1. B&B Michiels Services kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart B&B Michiels Services tegen aanspraken dienaangaande. B&B Michiels Services is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
  2. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Kamerrijk accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
  3. B&B Michiels Services is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.
  4. B&B Michiels Services kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van B&B Michiels Services.
  5. Onverminderd het in de vorige paragrafen bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B Michiels Services, indien en voor zover B&B Michiels Services uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van B&B Michiels Services is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van B&B Michiels Services in het voorkomende geval zal uitkeren.
 9. Privacy

  1. B&B Michiels Services zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
 10. Slotbepaling

  1. Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Niet-Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel bevoegd.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
  3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
  4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

2024 © B&B Michiels Services TM   |   Site by Ramdesign